Art. 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die produkten en/of diensten op afstand aanbiedt aan afnemers
 2. Afnemer: een ieder die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van produkten of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekome
 5. Dag: kalenderdag

Art. 2 Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: E-Bike Battery Revision B.V.
Vestigingsadres: Neherkade 1854, 2521RJ ’s-Gravenhage
Telefoonnummer: +31 (0) 085 – 0866900
E-mailadres: info@ebike-battery-revision.com
Website: www.ebike-battery-revision.com
K.v.K: 75791463
BTW: NL 860398092B01
IBAN: NL82 RABO 0344 5526 67

Art. 3 Toepasselijkheid

Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. De voorwaarden zijn voor de afnemer duidelijk en eenvoudig vindbaar in de webshop.

Art. 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder afwijkende voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het product of de dienst, zodanig dat deze voor de afnemer voldoende zijn om een goede beoordeling van het aangebodene te maken.
 3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangebodene. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat die informatie die voor de afnemer duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  – De prijs inclusief belastingen
  – De eventuele kosten van aflevering
  – De wijze van totstandkoming van de overeenkomst en daartoe
     benodigde handelingen
  – De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
  – De termijn voor aanvaarding van het aanbod danwel de termijn
     voor het gestand doen van de prijs

 

Art. 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders- op de hoogte (laten) stellen van het feit of de afnemer aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en faktoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de ondernemer goede gronden heeft om aan te nemen dat de afnemer niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd danwel hieraan nadere voorwaarden worden verbonden, zal ondernemer dit gemotiveerd aan afnemer mededele.

 

Art. 6 Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor aangeboden produkten zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele andere toeslagen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten
 3. Ondernemer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De afnemer heeft het recht en de mogelijkheid om in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
 4. Betaling kan uitsluitend geschieden middels de betalingsmogelijkheden zoals vermeld op de website. Revisie en/of test wordt uitgevoerd wanneer uw betaling bij ons binnen is. Betaling dient volledig geschiedt te zijn binnen 7 dagen na de orderdatum; indien de betaling niet tijdig is voldaan zal de overeenkomst automatisch worden ontbonden.
 5. De afnemer heeft de plicht de ondernemer onverwijld in kennis te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens.
 6. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 7 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van produkten en/of diensten en staat ervoor in dat deze voldoen aan de overeenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 tot 5 dagen te leveren met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is gesteld. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand na plaatsing van de bestelling bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal ondernemer het reeds door afnemer betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van produkten berust tot het moment van bezorging bij de ondernemer. Vanaf het moment van aflevering gaat dit risico over op de afnemer.

 

Art. 8 Garantie en reclames

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van afnemer ter zake van de hoedanigheid van een levering
 2. De ondernemer raadt afnemer aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele daarbij geconstateerde gebreken per omgaande schriftelijk te melden
 3. Reclames worden door ondernemer per mail bevestigd
 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen zijn geen grond voor reclames
 6. In geval van gerechtvaardigde reclames heeft ondernemer het recht het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen.
 7. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan danwel begeleid zijn door in lid 2. bedoelde reclame, worden niet geaccepteerd.

 

Art. 9 Retourneren

 1. Het aanbod houdt tevens een zichttermijn van 7 dagen in, ingaande de dag na ontvangst door of namens de afnemer.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft afnemer een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Dit echter pas na schriftelijke melding hiervan bij de ondernemer.
 3. Tijdens de zichttermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele, ongeschonden staat en in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, e.e.a. conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. Het product dient zonder zichtbare gebruikssporen cq. ernstige beschadigingen en voorzien van de eventuele garantiestickers van de ondernemer te worden geretourneerd. Indien hieraan niet wordt voldaan behoudt ondernemer zich het recht voor de retourzending niet te accepteren.
 5. De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de afnemer.
 6. Bij vooruitbetaling zal de ondernemer het aankoopbedrag binnen 30 dagen na de geautoriseerde retourzending, herroeping of annulering terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

 

Art. 10 Klachtenregeling

 1. In voorkomend geval dat de afnemer niet tevreden is over een geleverd produkt of uitvoering van de overeenkomst kan de afnemer een klacht indienen. Klachten dienen binnen 14 dagen, duidelijk en volledig omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer, bij voorkeur per mail.
 2. Ondernemer zal binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst op de klacht reageren. Mocht de behandeling van de klacht meer tijd in beslag nemen zal ondernemer de afnemer hiervan binnen deze 14 dagen op de hoogte stellen.

 

Art. 11 Aansprakelijkheidsuitsluiting

 1. De inhoud van de website en webshop alsmede alle andere uitingen van de ondernemer zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er is getracht alle afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid.